☝ एक मुका, ☝एक बहिरा, ☝एक आंधळा...

उत्तर कळवा,  (२दिवसात.)

..एका घरात ३ लोक राहतात.
☝ एक मुका, ☝एक बहिरा, ☝एक आंधळा...

आंधळयाची एक वस्तु बहिरा चोरतो, व हे मुका पाहतो, मुक्याला ही  गोष्ट आंधळ्यास सांगावयाची आहे, तो कसा सांगेल?..

त्वरीत कळवा,
डोके खाजवा,
जमले तर २ दिवसात  कळवा..

🙏 धन्यवाद.

1 comment: